top of page

【心跳加速】春夏蟲蟲齊出動

已更新:2022年9月23日

春夏間最困擾毛孩家長的三大蟲蟲📌心絲蟲 📌跳蚤 📌牛蜱

呢啲蟲蟲為毛孩帶嚟嘅潛在危機你又知幾多?


一齊認識三種蟲蟲對毛孩的健康影響、預防和驅除方法:
Comentarios


bottom of page